زنبورشناسی, عسل شناسی

دانلود رایگان کتاب زنبورداری ارگانیک

کتاب زنبورداری ارگانیک

مقدمه

کتاب زنبورداری ارگانیک، اثری است که مناسب تمام زنبورداران جهان است؛ به ویژه اینکه عسل طبیعی به وفور کمتر یافت می‌شود. لذا میس بی تصمیم گرفته است تا باتوجه به سیاست حمایت از محصولات ارگانیک توسط آموزش زنبورداری، به رایگان این کتاب را در اختیار عموم قرار دهد.

در مقدمه کتاب زنبورداری ارگانیک آمده است:

“اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺮ، ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ، ﺳﺎﻟﻢ، ﭘﺎك ﺗﺮ و ﺷﻴﺮﻳﻦﺗﺮ از ﻋﺴﻞ ﺟﻮد ﻧﺪارد . وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد از ﻗـﺪﻳﻢاﻻﻳـﺎم ﺗـﺎﻛﻨﻮن از ﭼﻬﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن، ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن، ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه، ﻫﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻫﻢ ﺑﺎزار و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن به ترﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ ارﮔانیک ﻫﺴﺘﻨﺪ.

این بین یه فکت باحال درباره زنبورداری بدیم. اون اینه که آقای Boaz Ben Zeev، از زنبورداران مشهور امریکا، کلی خلاقیت به خرج‌داده و یه کندوی زنبور عسل از جنس لگو درست کرده! برای دیدن این ویدئو اینجا کلیک کنید.

حتما بخوانید  عسل با شیر داغ؛ آیا ترکیبی سمی است؟

در ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺒﻮرداري ﻧﻴـﺰ ﻧﻈﻴـﺮ آﻧﭽـﻪ در ۵۰ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي زﻧﺒﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻓـﺰون ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨده‌ای ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳت. اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت، ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﮔـﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧـﻲ آﻓـﺎت و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي زﻧﺒﻮر  ﻋﺴﻞ ﻧﻈﻴﺮ” ﻛﻨﻪ واروا” را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧـﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ، زﻧﺒﻮرداران ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل آﻓـﺎت و ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ، ﻣﻘـﺪاري از ﻣـﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در درون ﻛﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻋـﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي راه ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

حتما بخوانید  دانلود رایگان کتاب ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل

زﻧﺒﻮرداري ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺟﺪﻳـﺪي ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺒﻮرداري و ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮش آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎري‌های و ﻛﻨﺘﺮل آنﻫـﺎ میﺑﺎﺷـﺪ . اﻣـﺮوزه، ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ روش ارﮔﺎﻧﻴـﻚ‌ﻫـﺎي زﻧﺒﻮرداري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏـﺎز ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ، فقط ۶ درﺻﺪ از زﻧﺒﻮرداريﻫﺎي ﻛﺸﻮرهای اروﭘـﺎﻳﻲ از ﻧﻮع زﻧﺒﻮرداري ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ‌دار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل توسعه تقریبا ﻫﻴﭻ زﻧﺒـﻮردار ارﮔﺎﻧﻴـﻚ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﺑـﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺴﻞﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﺘـﻲ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ، دﺳـﺖ ﻛﻤـﻲ از ﻋـﺴﻞﻫـﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.”

شما میتونید از طریق دکمه زیر این کتاب جذاب رو دانلود کنید.

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع پیدا کنم
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments