زنبورشناسی, عسل شناسی

دانلود رایگان کتاب ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل

کتاب ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل

مقدمه

پس از معرفی کتاب زنبورداری ارگانیک می‌خواهیم به معرفی کتابی دیگر بپردازیم. کتاب ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل ، برگرفته از کتاب دکتر نعمت الله شهرستانی، اثری است که مناسب تمام دوست داران زنبوران جهان است؛ این کتابچه به بیان ۱۶۰ نکته هیجان انگیز مربوط به زنبورها، این موجودات دوست داشتنی وزوزی می‌پردازد.

در بخش هایی از کتاب ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل آمده است:

۱. اوﻟﯿﻦ اﺛﺮي ﮐﻪ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺴﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ است ﮐﻪ در آن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در داﺧﻞ ﺻﻤﻎ درﺧﺖ ﻣﺒﺤﻮس ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻓﺴﯿﻞ در ﻣﻮزه زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺷﻬﺮ واﯾﻤﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۵. ارﺳﻄﻮ داﻧﺸﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠﻢ اﺳﮑﻨﺪر ﮐﺒﯿﺮ در ﺳﺎل 350 ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺖ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ درﺑﺎره ي زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸. زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮري ﻋﺴﻞ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﻃﯽ ﮐﺮده و در ﺑﯿﻦ راه دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر روي گل ها ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

۱۰. ﯾﮏ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روي ۶۰۰۰ ﺗﺎ ۸۰۰۰ ﮔﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ ﺑﺎر دور ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.

۲۴. ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻪ ﻗﺪش ﮐﻤﯽ درازﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎﺳﺖ (ﮐﺎرﮔﺮ ۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻣﻠﮑﻪ و زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ) در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎر از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي و ﺑﺎر دوم ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭽﻪ دادن و ﻣﺎﺑﻘﯽ زﻧﺪﮔﯿﺶ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺴﺎﻋد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

۲۷. زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺰه ﻫﺎي ﺗﺮش ، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﻮر را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ‌دﻫﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺰه ﺗﻠﺦ ﻧﯿﺴﺖ.

این بین می‌خوایم یه چیز هیجان انگیز بهتون نشون بدیم. چی؟ تا به حال تصور کردید که زنبورها زیر سقف خونتون لونه کرده باشن و شما روحتون خبر نداشته باشه؟! پیشنهاد می‌کنم که این ویدئو فوق العاده جالب رو ببینید.

۴۲- در هر موقع از سال که مقدار ذخیره عسل کندو کمتر از ۳ کیلو شود، بایستی فوری به جمعیت آن تغذیه‌ی دستی داد. در غیر این صورت ملکه، مقدار تخمگذاری را کم کرده و ممکن است حتی آن را متوقف نماید. نتیجه این عمل، ضعف و ناتوانی کلونی در تولید عسل، و در نیتجه بی محصولی و خسران زنبوردار است.

توضیح مورد ۴۲: اصطلاح عسل تغذیه‌ای از همین جا نشات می‌گیرد؛ که عملی است در راستای کمک به زنبورها و کندو. اما برخی زنبورداران از این قضیه سو استفاده می‌کنند و به جای تغذیه‌ی مناسب به کلونی، به آن‌ها آب شکر می‌دهند. زیاده‌روی در این عمل باعث افزایش ساکارز محصول و در نتیجه کاهش کیفیت عسل می‌شود.

۵۶- زهری که از نیش زنبورعسل خارج می‌شود، از لحاظ ترکیبات شیمیایی از خانواده زهرمار است. ۲۰ عدد نیش زنبور در فاصله کوتاه، قادر است که انسانی را از پای در بیاورد! اسب حساسیت بیشتری نسبت به نیش زنبورعسل دارد و فقط با ۶ نیش تلف می‌شود. زهر زنبور بر زنبورداران موثر نیست؛ چراکه بدن آن‌ها به تدریج مصونیت پیدا می‌کند.

۸۸- برای داشتن زنبورستانی پر محصول، رعایت ۴ مورد الزامی است: ۱- هوای خوب و مساعد ۲- گل‌های فراوان ۳- جمعیت فعال و سالم ۴- مهارت و تجربه زنبورداری

۹۴. ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ ﮐﻮچ، وﻗﺘﯽ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺒﻮرﻫﺎ در روز اول ۴۰ ﻣﺘﺮ و روز دوم ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ از ﮐﻨﺪوﯾﺸﺎن دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از روز ﺳﻮم ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮا مساعد ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻮاي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۰۰ ﻣﺘﺮ از ﮐﻨﺪوﯾﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

۱۰۳. ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮي ﮐﻪ داراي ۵۰۰۰۰ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎ 3 ﮐﯿﻠﻮ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ!

۱۱۱- هر زنبور قادر است در تمام مدت عمراش، حدود ۳۰ کیلومتر را پرواز کند؛ جمعا تا ۱/۲۵ گرم نیز شهر روی گل‌‌ها را جمع آوری می‌کند.

۱۱۲. ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ زﻧﺒﻮر ﻫﺎي ﻧﺮ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ ۱۰۰۰ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 7 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﻣﯽ‌خورند.

حتما بخوانید  شکرک عسل؛ علت ، پیشگیری و آموزش ساده ذوب آن!

۱۳۲. ۷۵ درﺻﺪ زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺪن ﻣﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺶ خوردن ﺑﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎد ﮐﺮدن ﺑﺪن به دلیل حضور ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺎد ﮐﺮدن، ﺑﺪن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ورودﺷﺎن به داخل ﺧﻮن ﮔﺮدد.

۱۳۳. زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 3 ﻣﺎه ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮدن، ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي زﻧﺪه ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﻨﺪ.

۱۴۸- عسل ماده‌ای است با PH ۴؛ لذا به شدت اسیدی است. بنابراین از نگهداری آن در ظروف فلزی خودداری کنید. چون بعد از مدتی ظرف دچار خوردگی شده و عسل نیز خراب می‌شود.

۱۵۴. ﻫﺮ ﮔﺎه زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺶ زد و ﺳﺎﺑﻪ ﺑﺎد ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ  ﺻﻮرت داﺷﺘﯿﺪ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺑﺎد ﮐﺮدن اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو زﻧﺒﻮر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎي ﺷﻤﺎر را ﻧﯿﺶ بزنند! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ورم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. البته ناگفته نماند که نیش زنبور ترس ندارد!

نتیجه

شما می‌تونید از طریق دکمه زیر، کتاب هیجان انگیز ۱۶۰ نکته دانستنی زنبور عسل رو مطالعه کنید.

عنوان ۱۶۰ نکته دانستنی زنبورعسل
زبان فارسی
تعداد صفحات ۳۲

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع پیدا کنم
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments